werken voor een goed gevoel

vind en bied vacatures aan op vrijwilligwerken.nl

Vinden en aanbieden begint hier

Welkom op vrijwilligwerken.nl

Door: VrijwilligWerken (23-05-2012 10:55:15)

Vrijwillig werken is een platform dat aanbieders van vrijwillige vacatures en maatschappelijke stages in contact brengt met werkzoekenden. Via de plattegrond in de linkerbalk kunt u een provincie aanklikken en een geschikte vacature bij u in de omgeving vinden.

Maatschappelijke stage doen bij evenementen

Door: VrijwilligWerken (23-05-2012 10:54:38)

 Het Voorschotense festivalseizoen is weer begonnen! In Juni met 'Voorschoten Jazz Culinair' en in september met het jaarlijkse terugkerende evenement 'het Weekend van Voorschoten'. Jongeren van het VMBO, HAVO,VWO kunnen hierbij hun maatschappelijke stage al doen voordat het schooljaar echt begonnen is!

De scholen in Leiden en Wassenaar zijn al flink aan de slag gegaan met de maatschappelijke stage. Het doel van de stage is dat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

En dat kan dat nu op een wel heel erg leuke manier als bijvoorbeeld stagemanager bij Voorschoten Jazz Culinair. Ook worden er nog jongeren gezocht als begeleiding bij het muziekprogramma, de modeshow en nog meer in September bij het Weekend van Voorschoten. Om mee te doen meld je je even aan bij maswas.nl waar je je voor de stages kunt aanmelden. 

Aanvragen lintjes voor 2013

Door: VrijwilligWerken (23-05-2012 10:52:44)

Met een Koninklijke onderscheiding laat de Nederlandse overheid haar waardering blijken voor bijzondere inspanningen van burgers. Elk jaar rond Koninginnedag is er dan ook de zogenaamde lintjesregen. Aanvragen moet voor 20 juli 2012 ingediend zijn.

Een aanvraagprocedure duurt nu eenmaal erg lang: er zijn vijf instanties bij betrokken. Eerst doet de burgemeester op basis van brieven uit de burgerij een voorstel aan de Commissaris van de Koningin. Deze stuurt de voorstellen door naar het Kapittel, dat de voorstellen op haar beurt weer naar de Minister doorzendt, voorzien van een degelijke beoordeling. Bij een gunstig verloop zet de Koningin uiteindelijk haar handtekening onder het Koninklijk Besluit en is de onderscheiding toegekend.

Omdat al die duizenden voorstellen uit heel Nederland voor de lintjesregen goed bekeken moeten worden, moeten de voorstellen van de burgemeesters al half september a.s. bij de Commissaris van de Koningin zijn ingediend. Om het niet allemaal op het laatste ogenblik te laten gebeuren, de gemeente zelf ook veel tijd voor de afhandeling nodig heeft en de vakantieperiode vertraging oplevert, vraagt de burgemeester aan de Leidse inwoners om hun voordrachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 juli, naar hem toe te sturen.

Wie komen in aanmerking voor een onderscheiding?
In beginsel komt iedereen, die zich gedurende een flink aantal jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving, in aanmerking voor een onderscheiding. Heel vaak zullen dat personen zijn die vrijwilligerswerk verrichten, zeer actief zijn in besturen van organisaties of grote prestaties hebben verricht waar de samenleving veel profijt van heeft.

Zijn er speciale groepen waaraan gedacht moeten worden?
De regering dringt er zeer op aan dat ook personen uit minderheidsgroeperingen worden voorgedragen, zoals mensen uit de allochtone bevolkingsgroepen. Ook is het aantal vrouwen dat een lintje krijgt nog te laag, terwijl juist vrouwen heel veel vrijwilligerswerk verrichten. De gemeente is vooral op zoek naar personen uit de zorg- en de sportsector, waar heel veel vrijwilligerswerk plaatsvindt.

Jongeren
Je hoeft beslist niet oud te zijn voor een lintje. Als je zo een jaar of vijftien actief bent kan in beginsel al een onderscheiding worden toegekend!

Verdere informatie
Voor het digitaal afhandelen van het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen heeft het Rijk een speciale website geopend waarop uitgebreide informatie over het Nederlandse onderscheidingsstelsel wordt gegeven en waar ook een aanvraagformulier te vinden is. Het websiteadres is: www.lintjes.nl. Het gedownloade kan opgestuurd worden naar Postbus 9100, 2300 PC Leiden. En moet tegelijkertijd digitaal worden verstuur naar kabinet@leiden.nl.

Wie niet over een computer beschikt kan bellen met Kiene Vesseur (516 5059) of Hein van Woerden (516 5057) van het Kabinet van de Burgemeester.
  

Meer vrijwilligers in 2011

Door: VrijwilligWerken (23-05-2012 10:51:23)

 In 2011 stond het vrijwilligerswerk volop in de schijnwerpers. Het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk heeft ook in Amsterdam voor veel extra activiteiten en bekendheid van vrijwilligerswerk gezorgd.

Daarnaast heeft het ook meer vrijwilligers opgeleverd. De VCA heeft vorig jaar ruim 6.000 matches gemaakt tussen betrokken Amsterdammers en maatschappelijke organisaties, 2.500 stageplaatsen gevonden voor middelbare scholieren, er was veel vraag naar deskundigheidsbevordering van organisaties en het vrijwilligerswerk is breed onder de aandacht gebracht. Steeds meer via online kanalen.

Een voorbeeld daarvan is het filmpje Wat doen Amsterdammers in hun vrije tijd? dat speciaal als introductie van het jaarverslag is gemaakt, te zien op YouTube. Hierin vertelt de VCA hoeveel Amsterdammers vrijwilligerswerk deden in 2011 (258.510) en hoeveel er extra bij zijn gekomen (70.502).

Wie vrijwilligerswerk zoekt kan het vinden op via de website www.vca.nu. Hier staat ook de vacaturebank, de organisatiebank en vrijwilligersbank. Afgelopen jaar bezochten 153.112 mensen deze website. Op de vacaturebank konden bezoekers kiezen uit ruim 1.700 vacatures.

Nieuw in 2011 was dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk konden beoordelen. De VCA was benieuwd naar de vrijwilligers' ervaringen. Daarmee wil de VCA het vrijwilligerswerk steeds beter te maken, totdat iedereen iets doet wat bij hem of haar past.

Op onze website staan alle highlights van de VCA een rijtje. De populairste vrijwilligersvacatures, het profiel van de vrijwilligers die via de VCA vrijwilligerswerk zoeken, een interview met wethouder Eric van der Burg, een terugblik op het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011, de speerpunten van de Maatschappelijke stages en de ontwikkelingen op het gebied van social media.
  

Vrijwilligerswerk staat onder druk

Door: VrijwilligWerken (02-05-2012 10:26:08)

 "Vrijwilligerswerk in Nederland staat onder druk." Dat heeft Tweede Kamerlid Pia Dijkstra gezegd bij een werkbezoek op maandag 23 april 2012 aan de afdeling Lansingerland van de vereniging Humanitas.


Die druk wordt volgens de D66-politca enerzijds veroorzaakt door de verhoging van de AOW-leeftijd. Veel vrijwilligers zijn 65-plus. Daarnaast bestaat het gevaar dat in tijden van bezuinigingen professionele taken worden afgeschoven op vrijwilligers, aldus Dijkstra.


Het Kamerlid was in Lansingerland om nader kennis te maken met het werk van de vrijwilligers van Humanitas. Zo vertelde een 82-jarige cliënt hoe hij na de dood van twee dierbaren en diverse ziekenhuisopnames in een diep dal terecht kwam. De vrijwilligster, die hem regelmatig bezoekt, hielp hem weer op te krabbelen. Cliënt: "Ze komt om de week op woensdag bij me langs. Ik begin op maandag al met aftellen. Ik ben Humanitas eeuwig dankbaar. Het ging hartstikke fout. Zonder Humanitas zou ik er niet meer geweest zijn."

In Lansingerland werden ook de voorlopige uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar het draagvlak voor een breed maatjesproject in de regio. Humanitas ontvangt steeds vaker verzoeken om hulp die verder gaat dan een vriendschappelijk huisbezoek en dus wilde de vrijwilligersorganisatie weten of er behoefte is aan dergelijke hulp en of er mogelijkheden zijn voor het opstarten van zo'n project. Het onderzoek toont aan dat zowel vraag als draagvlak aanwezig zijn. Instellingen in de regio zijn bijvoorbeeld bereid met Humanitas samen te werken en een deel van de opleidingen voor vrijwilligers voor hun rekening te nemen. Verder onderzoek moet uitwijzen of zo'n maatjesproject ook financieel haalbaar is,

Aan het slot van haar werkbezoek zei Dijkstra vrijwilligerswerk zeer belangrijk te vinden: "De preventieve werking die van de projecten uitgaat is een sterk punt van Humanitas." 

Vrijwilligerswerk en fiscus

Door: VrijwilligWerken (02-05-2012 10:25:09)

De regeling in verband met giftenaftrek voor vrijwilligers is sinds dit jaar wettelijk vastgelegd. Daarmee moet een einde komen aan de verwarring die de afgelopen jaren rondom deze aftrekpost was ontstaan.

Er zijn in Nederland bijna drie miljoen vrijwilligers actief. Soms krijgen ze daarvoor een vergoeding, soms niet. Soms ziet een vrijwilliger af van een vergoeding. En soms kan een vrijwilliger iets aftrekken als er geen vergoeding wordt gegeven. Wat kan niet, wat kan wel?

Vergoeding
De fiscale wetgeving definieert de vrijwilliger als volgt: iemand die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een het algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie, of een niet als zodanig aan te merken lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld. Volgens de wet bent u dus ook vrijwilliger als u optreedt met een amateurgezelschap (zoals fanfare, zangkoor of toneelvereniging) en het amateurgezelschap een zogenaamde ‘inhoudingsplichtigenverklaring’ heeft. 

Scholieren moeten vrijwilligerswerk doen

Door: VrijwilligWerken (02-05-2012 10:24:00)

Alle leerlingen die in de stad voortgezet onderwijs volgen moeten een tijdje aan de slag bij een van de vrijwilligers organisaties in de stad.

De Gemeente Groningen wil zo op een een positieve kennis te laten maken met allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Leerlingen moeten van hun school sinds augustus 2011 verplicht een zogeheten maatschappelijke stage lopen van 30 uur.

Volgens wethouder Elly Pastoor, is het Goed voor de stad en nuttig voor de leerlingen als dit bij een van de talloze vrijwilligersorganisaties in de stad gebeurt. 

Vensterschool Selwerd krijgt steunpunt

Door: VrijwilligWerken (02-05-2012 10:23:22)

De vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk in Groningen krijgt een STIP, een Steun en Informatie Punt.

Het STIP is er voor alle wijkbewoners met vragen over wonen, welzijn en zorg. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen zich er ook melden. Er is gekozen voor een plek in de vensterschool, omdat veel wijkbewoners daar dagelijks komen.
De oude locaties in Paddepoel en Selwerd blijven bestaan, maar deze zijn minder vaak open. 

vrijwilligerswerk loopt terug

Door: VrijwilligWerken (02-05-2012 10:22:31)

In vergelijking met andere deelgemeenten scoort Hoogvliet in 2011 het laagst met 18%. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek naar de vrijetijdsbesteding van Rotterdammers van 13 tot en met 75 jaar.
Zowel in organisaties als bij informele hulp zetten minder vrijwilligers zich in. In 2005 bood nog 33% van de bevolking informele hulp en 27% deed vrijwilligerswerk bij organisaties. In 2011 zijn de cijfers respectievelijk 26% en 18%.   

Veel belangstelling voor informatiemarkt

Door: VrijwilligWerken (02-05-2012 10:20:53)

Woensdag 18 april jl. werd door Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray een informatiemarkt georganiseerd voor ouders en leerlingen Havo/Vwo van het Raayland College.

Doel van de avond was om ouders en leerlingen beter voor te bereiden op de Maatschappelijke Stage (MaS) die de leerlingen komend jaar gaan doen.

De grote opkomst van ouders/leerlingen en organisaties maakte duidelijk dat er een grote betrokkenheid is voor wat betreft de Maatschappelijke Stage.

Uit de meningen die op deze avond veelvuldig gehoord werden bleek dat leerlingen steeds gemotiveerder worden om meer te weten over vrijwilligerswerk. Ook de grote variatie aan stagemogelijkheden, die ook op deze avond duidelijk te zien waren, zijn voor vele leerlingen als heel positief ervaren.

Omroep Venray is één van de 180 deelnemende organisaties en was deze avond ook aanwezig om de leerlingen informatie te geven over een stage bij de omroep. 

Gratis VOG voor vrijwilligers

Door: VrijwilligWerken (02-05-2012 10:19:41)

SCHOONHOVEN - Het gemeentebestuur van Schoonhoven heeft onlangs besloten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers te vergoeden, als een dergelijke verklaring nodig is bij het verrichten van vrijwilligerswerk.


Steeds vaker worden aan nieuwe vrijwilligers eisen gesteld voordat men daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Vooral als een vrijwilliger zich gaat inzetten bij een vrijwilligersorganisatie die met of voor kinderen werkt. Met de VOG wordt door het Ministerie van Justitie nagegaan of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico kunnen vormen voor de functie/taken waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Hierbij valt met name te denken aan preventie op het gebied van kindermisbruik.

Op www.schoonhoven.nl treft men alle informatie aan over de VOG en de aanvraagprocedure. Als bij de aanvraag duidelijk is dat de verklaring voor een vrijwilliger is, worden automatisch geen kosten in rekening gebracht. Voor alle duidelijkheid is het goed te weten dat de vergoeding voor een VOG niet van toepassing is voor (toekomstige) werknemers bij een organisatie.De vergoeding is voorlopig vastgesteld voor 2012 en 2013 waarna de effecten worden bekeken. Iedere vrijwilligersorganisatie in Schoonhoven is onlangs al per brief geïnformeerd.

Met het vergoeden van de VOG verwacht de gemeente een impuls te kunnen geven aan de vrijwillige inzet door vele Schoonhovenaren. Bovendien wordt hiermee benadrukt dat ieder kind recht heeft op veiligheid.  

Vrijwilligersmarkt

Door: VrijwilligWerken (02-05-2012 10:18:21)

HEEMSKERK - Zaterdag 12 mei van 12:00-15.00 uur Vrijwilligersmarkt op het Nielenplein


Tijdens deze vrijwilligersmarkt zullen ongeveer 30 organisaties met een stand aanwezig zijn om informatie te kunnen geven over hun organisatie en vrijwilligerswerk. Verenigingen, zorginstellingen, fondsen, welzijn, culturele en maatschappelijke organisaties zullen vertegenwoordigd zijn. Op de stand van de Vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemskerk kan men zich oriënteren op al het vrijwilligerswerk in Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.


Straatorkest TOOS zal het evenement muzikaal opluisteren. Voor de kinderen is er een springkussen met toezicht, zodat de ouders/grootouders hun handen even vrij hebben.


Wilt u werkervaring opdoen, mensen leren kennen, verborgen talenten ontdekken, een maatschappelijke bijdrage leveren of iets voor anderen betekenen? Kortom, zoekt u vrijwilligerswerk in Heemskerk en Beverwijk? Kom dan naar de Vrijwilligersmarkt op zaterdag 12 Mei op het Nielenplein in Heemskerk!  

Maatschappelijke stage bij stichting Kolder en Ko

Door: VrijwilligWerken (03-05-2011 12:55:37)

Leerlingen van het Werkman College volgen een maatschappelijke stage bij Stichting Kolder en Ko. Stichting Vrijwillig Werken heeft leerlingen, Kolder en Ko (Barbara Vonk) en de coordinator van de maatschappelijke stages (Richard van der Woude) geinterviewd.

Maatschappelijke stage op een veehouderij

Door: VrijwilligWerken (06-04-2011 15:07:45)

Twee leerlingen van het Huygens College volgen een maatschappelijke stage op een veehouderij van de familie Segers. Stichting Vrijwillig Werken heeft de leerlingen, de veehouder (Koos Segers) en Projecten LTO Noord (Gre de Groot) geinterviewd.

NL Doet

Door: VrijwilligWerken (01-03-2011 10:50:03)

Klik hier om naar de website te gaan

Europees jaar van het vrijwilligerswerk

Door: VrijwilligWerken (24-02-2011 10:54:40)

Klik hier om naar de website te gaan.